Өз алдынча ишкердикти жүргүзүү үчүн эсеп ачууда талап кылынган документтер

 • Патенттин негизинде өз алдынча ишкердикти жүргүзүү учурунда:
  • ишкердикти жүргүзүү үчүн алынган патенттин көчүрмөсү;
  • ИННин милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салык төлөөчүнүн каттоодон өткөндүгү фактысын тастыктаган салык кызматы органынын маалымкаты;
  • ишкердин колтамга үлгүлөрү жана мөөрүнүн оттискасы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн 2 (эки) нускадагы карточка;
  • колтамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдын паспортунун көчүрмөсү.
 • Күбөлүктүн негизинде ишкердикти жүргүзүү үчүн:
  • юридикалык жакты түзүүсүз эле ишкердикти жүргүзгөн жарандын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн (кайра катталгандыгын) тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсү;
  • ИННин милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салык төлөөчүнүн каттоодон өткөндүгү фактысын тастыктаган салык кызматы органынын маалымкаты;
  • Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документ (төлөөчүгө билдирменин көчүрмөсү же Социалдык фонд тарабынан берилген маалымкат);
  • ишкердин колтамга үлгүлөрү жана мөөрүнүн оттискасы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн 2 (эки) нускадагы карточка;
  • кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн кардардын паспортунун көчүрмөсү.