Юридикалык жак-Кыргыз Республикасынын резидентине эсеп ачуу үчүн зарыл болгон документтер

  • юридикалык жактын Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн (кайра катталгандыгын) тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсүн (юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн);
  • ИННин милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салык төлөөчүнүн каттоодон өткөндүгү фактысын тастыктаган салык кызматы органынын маалымкаты;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, лицензияланууга тийиш болгон ишкердикти жүзөгө ашыруу укугуна алынган лицензиянын көчүрмөсүн;
  • катышуучулардын юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечиминин (протокол) көчүрмөсү;
  • банктык эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу болгон адамды аныктаган документтин (башкаруу органдарынын чечимдеринин, буйруктардын, ишеним каттардын ж.б.) көчүрмөсүн;
  • 2009-жылдын 1-апрелине чейин каттоодон өткөн юридикалык жактар-резиденттер үчүн уставды, уюштуруу келишимин (жобону), юстиция органдарында каттоодон өткөртүлгөн өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн
  • 2009-жылдын 1-апрелинен кийин каттоодон өткөн юридикалык жактар-резиденттер үчүн уставды, уюштуруу келишимин (жобону) сунушталган өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен (юридикалык жактын мөөрү басылып, жетекчиси кол койгон, көктөлүп, номерленген көчүрмөсү же  нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
  • Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документ (төлөөчүгө билдирменин көчүрмөсү же Социалдык фонд тарабынан берилген маалымкат);
  • ишкердин колтамга үлгүлөрү жана мөөрүнүн оттискасы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн 2 (эки) нускадагы карточка;
  • колтамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн кардардын паспортунун көчүрмөсү;
  • юридикалык жакты уюштуруучулардын ким экендигин тастыктаган документтердин (паспортторунун) көчүрмөсү.